Team

David Cao

Partner

Pavan Kumar

Partner

John Racioppi

Partner

Sayeed Ahmed

Venture Partner

Debby Hindus

Venture Partner

Prathamesh Prabhudesai

Venture Partner

Canice Wu

Venture Partner

Daisy Yu

Marketing Associate

Krishnaprasad Bannanje

EIR

Merwan Benhabib

EIR

Rajdeep Bhowmik

EIR

Iuliia Rivera

EIR

Amit Saha

EIR